Đồng hồ táp lô mighty

Đồng hồ táp lô 2,5 tấn hd65, 3,5 tấn hd72, 5 tấn hd99