Hyundai Univeres 45 chỗ

Chuột đề 6d22

Chuột đề 6d22

Mã: 3612083000
Chuột đề 6d22 Chuột đề 6d22 Hyundai 8 tấn HD170,  Hyundai 14 tấn HD260, Hyundai 15 tấn HD270, Hyundai 19 tấn HD320, Hyundai 20 tấn HD360, Hyundai HD700