287107E420 Ống ruột gà bô xả hd700 hd270

287107E420 Ống ruột gà bô xả hd700 hd270 ruột gà bô lửa xe đầu kéo