281617C500 Ống gió vào tubor

281617C500 Ống gió từ bầu bô e vào tu bô 281617C100 xe tải xe đầu kéo hyundai hd270, hd320, hd700, hd1000, hd260, hd250 Lh:0938463559

281617C500 Ống gió vào tubor 281617C500 Ống gió từ bầu bô e vào tu bô 281617C100 xe tải xe đầu kéo hyundai hd270, hd320, hd700, hd1000, hd260, hd250 Lh:0938463559