2510083012

2510083012 Bơm nước xe tải xe đầu kéo hyundai hd700, hd270 máy cơ 6D22